Taz Khajanchi

Taz Khajanchi

Salesperson

Office – 705-222-2489

LAKE CITY REALTY LTD., BROKERAGE

Sudbury, Ontario